ReveaCZ

software i hardware na míru účetnictví přeprava marketing

Jsme spolehlivým partnerem vašeho podnikání

Prohlášení o ochraně osobních údajů

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách a také Vaším zájmem. Bereme ochranu Vašich osobních údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. V následujícím prohlášení o zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti v souvislosti s Vaším užíváním webových stránek https://www.reveacz.com/(dále jen „Web“).

 

 1. Úvodní ustanovení

Správcem Vašich osobních údajů je společnost REVEA CZ, s.r.o., Na výspě 238/28, 147 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219798 (dále jen „Společnost“).

Společnost může při zpracování osobních údajů vystupovat v pozici správce či zpracovatele osobních údajů.

Uživatelem je fyzická osoba, která vyplní a odešle Společnosti kontaktní formulář z Webu.

 1. Osobní údaje
  • Osobními údaji jsou veškeré informace o fyzické osobě, která je identifikovaná nebo identifikovatelná, a to zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“).
  • Zpracováním Osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s Osobními údaji, například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení
 1. Typ a původ údajů, které Společnost zpracovává
  • Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od uživatelů při odeslání kontaktního formuláře z Webu anebo v rámci sledování jejich aktivity na Webu.
  • Tyto Osobní údaje mohou být poskytnuty zejména prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jiným zvoleným komunikačním prostředkem. Může se jednat o osobní údaje i pouze potenciálních odběratelů, dodavatelů, jiných klientů nebo dalších osob.
  • Společnost zpracovává následující Osobní údaje:
  • identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narozeni, rodné číslo, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, e-mailová adresa, sídlo podnikáni, IČO, DIČ apod.;
  • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, ID datové schránky;
  • jiné elektronické údaje: IP adresa a z ní odvozená poloha zařízení, cookies;
  • údaje o Vašem chování při využívání Webu potřebné ke zlepšení kvality služeb, kterým jsou zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu v rámci Webu a také údaje o zařízení, ze kterého přistupujete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
  • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o Vašem chování při užívání Webu;
  • údaje související s Vaší komunikací s námi, kterými jsou zejména identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy
  • Při užívání našeho Webu používáme rovněž soubory cookies za účelem sledování návštěvnosti a zkvalitňování služeb. K používání cookies dále viz čl. 10 tohoto prohlášení.
 1. Právní tituly zpracování Osobních údajů
  • Osobní údaje zpracováváme pro plnění našich smluvních a zákonných povinností vůči uživatelům nejčastěji v souvislosti s poptáváním a využíváním služeb za využití kontaktního formuláře na Webu, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR.
  • Některé Osobní údaje můžeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 1. Účely zpracování Osobních údajů
  • Osobní údaje uživatelů zpracováváme především za účelem uzavření a plnění smlouvy, poskytování služeb nebo zodpovězení a/nebo vyřízení položeného dotazu.
  • Pokud by mělo někdy docházet ke zpracovávání Vašich Osobních údajů k jinému účelu než k tomu, pro který jsme je shromažďovali, budeme Vás o tomto novém účelu informovat v souladu s právními předpisy.
  • Výše uvedené se vztahuje na zpracování Vaších Osobních údajů v případě, že je zpracováváme jakožto správci Osobních údajů. Pokud bychom však při zpracování Osobních údajů vystupovali jako jejich zpracovatel, stanoví účel a také prostředky takového zpracování vždy příslušný správce Osobních údajů. I v takovém případě však Společnost dodržuje veškeré právní předpisy týkající se zpracování Osobních údajů a poskytuje jim vysokou míru zabezpečení. Společnost nikdy nezatajuje účel, pro který je Osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.
  • Vystupujeme-li v pozici správce Osobních údajů, zpracováváme je vždy jen k povoleným účelům a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
 1. Příjemci Osobních údajů
  • Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám jako zpracovatelům, a to zejména jednotlivým externím dodavatelům a smluvním partnerům Společnosti, provozovatelům technologií využívaných Společností, případně v nezbytně nutném rozsahu, právním či daňovým poradcům Společnosti.
  • Kromě výše uvedeného můžeme ostatním příjemcům předávat Osobní údaje, pokud jsme k tomu povinni zákonem. Ve všech ostatních případech předáme Osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud Společnosti k tomu udělíte příslušné svolení.
  • K předání Osobních údajů příjemcům v zemích bez přiměřené úrovně ochrany (třetí země) nedochází.
 1. Lhůty pro uložení a uchovávání Osobních údajů
  • Osobní údaje pro účely splnění smluvních povinností zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nutné pro splnění našich smluvních závazků. Jakmile už pro tento účel dané údaje nejsou nutné, zásadně se vymažou.
  • Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany zájmů Společnosti musíme určité údaje uchovávat i po ukončení smluvního vztahu.
  • Při posuzování doby uchování Osobních údajů vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními předpisy. Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v tomto dokumentu či stanovena právním předpisem, stanovíme přiměřenost doby zpracování Osobních údajů zejména s ohledem na délku promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, zda byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, zda existuje pravděpodobnost vznesení právních nároků proti Společnosti a s ohledem na předpokládané lhůty pro detekci útoků na naší síť či jiná narušení bezpečnosti, obvyklé postupy a doporučení dozorových orgánů a pravděpodobnost a význam hrozících rizik.
 1. Ochrana uživatelských dat
  • Osobní údaje uchováváme elektronicky výhradně na svých zařízeních a zařízeních pečlivě vybíraných zpracovatelů na základě smlouvy o zpracování Osobních údajů. Osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě, jsou zpracovávány prostřednictvím dostatečně zabezpečeného systému (šifrování, omezený přístup třetích osob, povinnost mlčenlivosti odpovědných osob a technické zabezpečení). V případě, že je nutné Osobní údaje uchovávat fyzicky, tyto se uchovávají v prostorách Společnosti a pod dohledem odpovědných osob, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.
  • K uživatelským datům může Společnost po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu poskytnout přístup také dalším osobám, zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování Osobních údajů. Nezbytnou podmínkou je, že zpracovatelé splňují všechny zákonné požadavky a poskytnou vhodné záruky ochrany Vašich práv a těchto údajů. K uživatelským datům může být poskytnut přístup také v případě, že tuto povinnost ukládají právní předpisy.
 1. Automatizované rozhodování a profilování
  • V rámci rozhodování, které pro uživatele může mít právní důsledky nebo může Uživatele jiným způsobem podstatně ovlivnit, nepoužívá Společnost postupy automatického rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR. To platí rovněž pro situace popsané v čl. 8 tohoto prohlášení.
 1. Soubory cookies
  • Soubory cookies jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků Webu. Cookies používá Společnost na Webu za účelem zlepšení jeho fungování, vyhodnocení jeho návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových aktivit.
  • Cookies soubor neslouží k osobní identifikaci návštěvníků Webu a ani ji neumožňují.
  • Více o zpracování souborů cookies viz dokument Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies, který je dostupný zde nebo přímo na Webu (https://www.reveacz.com/).
 1. Sociální pluginy
  • Web obsahuje také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou uživatelé a další návštěvníci Webu sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:
  • plugin sítě Facebook, která je spravována společností Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA;
  • Uvedené sociální pluginy nejsou spravovány Společností, a tak Společnost není odpovědna za případné zpracování Osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.
 1. Práva uživatelů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů
  • V souvislosti se zpracováním Osobních údajů Společností mají dotčené osoby, zejména uživatelé, podle GDPR, resp. v mezích stanovených právními předpisy, následující práva:
  • právo na informace o prováděném zpracování;
  • právo na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům;
  • právo na opravu či výmaz Osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování Osobních údajů;
  • právo na přenositelnost Osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování; a
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.
  • V případě obdržení žádosti ve smyslu tohoto článku bude Společnost informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, v každém případě však do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva (2) měsíce. Společnost není povinna žádosti vyhovět například v situaci, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu jejího opakovaného podání. V těchto případech může Společnost požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo případně odmítnout žádosti vyhovět. V případě důvodných pochybností o totožnosti žadatele je Společnost oprávněna požádat jej o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
  • Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese Společnosti: REVEA CZ, s.r.o., Na výspě 238/28, 147 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC nebo elektronicky na adrese info@reveacz.com. Na uvedené kontaktní údaje můžete zasílat také své další dotazy ke zpracování osobních údajů.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním Osobních údajů dle tohoto prohlášení se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů jsou příslušné české soudy, přičemž místní příslušnost soudu se určí dle sídla Společnosti.

Toto prohlášení nabývá platnosti dne 27. září 2023.